Tuesday, February 23, 2010

Nekomimis Hello Kitty

 

Nekomimis da Hello Kitty feitas a pedido para o carnaval. :)

Hello Kitty nekomimis made by commission for the Carnival. :)

No comments: